US D802,022 S
Intelligent remote control
Bo Yao, Hangzhou (CN); Zongru Liu, Hangzhou (CN); and Zhiwei Li, Hangzhou (CN)
Assigned to Hangzhou Gubei Electronics Technology Co., Ltd., Hangzhou, Zhejiang Province (CN)
Filed by Hangzhou Gubei Electronics Technology Co., Ltd., Hangzhou, Zhejiang Province (CN)
Filed on Sep. 29, 2016, as Appl. No. 29/579,293.
Term of patent 15 Years
LOC (10) Cl. 14 - 03
U.S. Cl. D14—496  [D14/203.6]
OG exemplary drawing
 
The ornamental design for an intelligent remote control, as shown and described.