US 9,809,542 B2
Spiroheterocyclically substituted tetramic acid derivatives
Reiner Fischer, Monheim (DE); Arnd Voerste, Köln (DE); Isolde Häuser-Hahn, Leverkusen (DE); Stefan Lehr, Liederbach (DE); Elmar Gatzweiler, Büdingen (DE); Ulrich Görgens, Ratingen (DE); and Ines Heinemann, Hofheim (DE)
Assigned to BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, Monheim am Rhein (DE)
Filed by Reiner Fischer, Monheim (DE); Arnd Voerste, Köln (DE); Isolde Häuser-Hahn, Leverkusen (DE); Stefan Lehr, Liederbach (DE); Elmar Gatzweiler, Büdingen (DE); Ulrich Görgens, Ratingen (DE); and Ines Heinemann, Hofheim (DE)
Filed on Feb. 10, 2011, as Appl. No. 13/24,969.
Claims priority of provisional application 61/303,069, filed on Feb. 10, 2010.
Claims priority of application No. 10153199 (EP), filed on Feb. 10, 2010.
Prior Publication US 2011/0230351 A1, Sep. 22, 2011
Int. Cl. C07D 211/94 (2006.01); C07D 471/10 (2006.01)
CPC C07D 211/94 (2013.01) [C07D 471/10 (2013.01)] 9 Claims
 
1. A compound of formula (I-a-1):

OG Complex Work Unit Drawing